WiFi

.

Χρήση της τεχνολογίας WiFi από ραδιοερασιτέχνες στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες.

Τελευταίες αναρτήσεις για WiFi